ชื่อ - นามสกุล :นายอดุลย์ หลงกาสา
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานงบประมาณและเจ้าหน้าที่การเงิน