ชื่อ - นามสกุล :นาง นูรีดา แปดเนียม
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ